Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

24 §

Käsittelyn julkisuus

Mom. 1

Asia käsitellään julkisesti, jos niin on säädetty tai erityisen säännöksen nojalla päätetty.

Mom. 2

Asiakirjojen julkisuudesta ja asianosaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Edellinen pykälä – 2 osa 5 luku 23 a § Seuraava pykälä – 2 osa 5 luku 25 §