Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

23 §

Käsittelyn viivytyksettömyys

Mom. 1

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Mom. 2

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 22 § Seuraava pykälä – 2 osa 5 luku 23 a §