Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

20 §

Asian vireilletulo

Mom. 1

Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloittamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 19 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 21 §