Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

19 §

Asian vireillepano

Mom. 1

Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 18 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 20 §