Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

7 § (9.5.2014/368)

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

Mom. 1

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Mom. 2

Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa.

Edellinen pykälä – 1 osa 2 luku 6 § Seuraava pykälä – 1 osa 2 luku 8 §