Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

5 § (29.3.2019/432)

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Mom. 1

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain asemasta.

Mom. 2

Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tavallisesta ja todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Mom. 3

Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään kirkkolaissa (1054/1993).

Edellinen pykälä – 1 osa 1 luku 4 § Seuraava pykälä – 1 osa 2 luku 6 §