Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

4 §

Soveltamisalan rajaukset

Mom. 1

Tätä lakia ei sovelleta lainkäyttöön, esitutkintaan, poliisitutkintaan eikä ulosottoon. Lakia ei sovelleta myöskään sotilaskäskyihin eikä muihin tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista koskeviin hallinnon sisäisiin määräyksiin.

Mom. 2

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan, ellei erikseen toisin säädetä.

Mom. 3

3 momentti on kumottu L:lla 9.5.2014/368.

Edellinen pykälä – 1 osa 1 luku 3 a § Seuraava pykälä – 1 osa 1 luku 5 §