Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

3 a § (5.7.2019/809)

Soveltaminen valitusasioihin

Mom. 1

Jos laissa säädetään muulle kuin tuomioistuimelle tai valitusasioita käsittelemään perustetulle lautakunnalle tehtävästä valituksesta, valituksen käsittelyyn sovelletaan tämän lain oikaisuvaatimusta koskevia säännöksiä.

Edellinen pykälä – 1 osa 1 luku 3 § Seuraava pykälä – 1 osa 1 luku 4 §