Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

23 §

Tarkemmat säännökset

Mom. 1

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Edellinen pykälä – 5 luku 22 § Seuraava pykälä – 6 luku 24 §