Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

19 § (5.11.2010/924)

Tavallinen sähköinen tiedoksianto

Mom. 1

Muu kuin 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Jos kuitenkin asianomaisen yksityisyyden suojaaminen, muu erityinen suojan tai suojelun tarve taikka oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan tiedoksiantoon on sovellettava, mitä 18 §:ssä tai tiedoksiannosta muutoin säädetään.

Mom. 2

Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Edellinen pykälä – 4 luku 18 § Seuraava pykälä – 5 luku 20 §