Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

15 §

Sähköisen asiakirjan siirto

Mom. 1

Viranomaiselle erehdyksessä toimitettu asian vireillepanoa tai muuta käsittelyä koskeva sähköinen asiakirja on viipymättä siirrettävä sille viranomaiselle, jolle asiakirja on osoitettu. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan toimittaneelle.

Mom. 2

Hallintoasiassa ja hallintolainkäyttöasiassa sovelletaan lisäksi, mitä asian siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen säädetään.

Mom. 3

Siirretyssä asiassa määräaikaa katsotaan noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa.

Edellinen pykälä – 3 luku 14 § Seuraava pykälä – 4 luku 16 §