Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

5 § (15.3.2019/307)

Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen

Mom. 1

Sähköisten asiointipalvelujen järjestämisestä ja saatavuuden turvaamisesta säädetään digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa (306/2019).

Edellinen pykälä – 1 luku 4 § Seuraava pykälä – 2 luku 6 §