Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

11 §

Viranomaisen pyytämän asiakirjan saapuminen määräajassa

Mom. 1

Viranomaisen asian käsittelyssä pyytämän lausunnon, selityksen, vastineen tai muun vastaavan asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana tässä laissa tarkoitetulla tavalla. Tätä sovelletaan myös asiakirjaan, jonka antamiseen viranomainen on varannut tilaisuuden.

Mom. 2

Määräajoista ja niiden noudattamisen vaikutuksista säädetään muutoin erikseen.

Edellinen pykälä – 3 luku 10 § Seuraava pykälä – 3 luku 12 §