Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä 12.2.1999/165

Näytä koko säädös

4 §

Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus

Mom. 1

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavassa henkilöstöasetuksessa tarkoitetulla henkilöllä on henkilöstöasetuksen ja tämän lain mukaisesti oikeus siirtää Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläkeoikeus. (21.7.2006/687)

Mom. 2

Siirron kohteena on eläkeoikeus, joka on karttunut siirtoon oikeutetulle siirtomäärän laskentapäivään mennessä, tarkistettuna työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisesti. Siirto koskee myös työntekijäin eläkelain 11 §:n, sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2006 sekä maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 11 §:n ja yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2000, mukaisia lisäetuja lukuun ottamatta hautausavustusta. Siirrettävä eläkeoikeus käsittää työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3—5 ja 7—9 kohdassa, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2006, mainittujen lakien, eläkeohjesäännön, eläkesääntöjen ja työntekijän eläkelain mukaiset eläkeoikeudet yhteen sovitettuina ja muunnettuina vastaamaan eläkeoikeutta 63 vuoden iässä sen mukaisesti, mitä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (679/2004) voimaantulosäännöksessä ja kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain (713/2004) voimaantulosäännöksessä, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2016, säädetään. (21.12.2016/1264)

Mom. 3

Eläketurvakeskus voi vähentää yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen maksamattoman vakuutusmaksun siirron kohteena olevan eläkeoikeuden pääoma-arvosta. (28.3.2002/228)

Edellinen pykälä – 1 luku 3 § Seuraava pykälä – 2 luku 5 §