Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 25.4.1997/354

Näytä koko säädös

28 c § (30.11.2012/668)

Lausuntomenettely

Mom. 1

Kilpailu- ja kuluttajaviraston on pyydettävä Finanssivalvonnalta lausunto käsitellessään pääasiassa työeläkevakuutustoimintaa koskevaa kilpailunrajoitusta.

Edellinen pykälä – 9 a luku 28 b § Seuraava pykälä – 9 a luku 28 d §