Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 25.4.1997/354

Näytä koko säädös

35 §

Yleiset siirtymäsäännökset

Mom. 1

Työeläkevakuutusyhtiöihin, joille on ennen tämän lain voimaantuloa myönnetty lupa harjoittaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä, sovelletaan tämän lain tultua voimaan tätä lakia.

Mom. 2

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva toimilupahakemus on täydennettävä tämän lain vaatimusten mukaiseksi.

Mom. 3

Työeläkevakuutusyhtiöllä, joka on toiminnassa tämän lain tullessa voimaan, on asianomaisen ministeriön pitämään toimiluparekisteriin merkityn toimiluvan mukainen oikeus vakuutusliikkeen harjoittamiseen.

Edellinen pykälä – 12 luku 34 § Seuraava pykälä – 12 luku 36 §