Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 18.12.1992/1341 (SiirtymämaksuL)

(SiirtymämaksuL)

Näytä koko säädös

4 §

Mom. 1

Siirtymämaksun ja sen ennakon perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö eläketurvakeskuksen esityksestä, josta ennen perusteiden vahvistamista on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto.

Mom. 2

Eläketurvakeskus voi esittää 1 momentissa tarkoitettuihin perusteisiin muutoksia, joissa otetaan huomioon työntekijäin eläkelain mukaisten maksujen ja rahastojen yleisissä laskuperusteissa tapahtuneista muutoksista ja työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetuista siirroista johtuvat kustannukset sekä lainsäädännöstä johtuvat muutokset.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §