Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

90 § (29.1.1999/84)

Mom. 1

Vakuutuskassalla on oikeus maksaa kertasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taikka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyyseläke, joka on pienempi kuin kymmenen euroa kuukaudessa. Kertasuoritus lasketaan Vakuutusvalvontaviraston määräysten mukaisesti, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Edellinen pykälä – 8 luku 89 § Seuraava pykälä – 8 luku 90 a §