Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

84 i § (7.5.2021/386)

Mom. 1

Lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan osalta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekä kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/852.

Edellinen pykälä – 8 luku 84 h § Seuraava pykälä – 8 luku 85 §