Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 r § (19.5.2006/392)

Mom. 1

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutuskassan hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 83 i–83 n §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 q § Seuraava pykälä – 7 luku 83 s §