Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 q § (19.5.2006/392)

Mom. 1

Enintään 20 prosenttia vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla muun valuutan kuin euron määräisiä taikka sellaisia varoja, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta. Eläkekassan lisäeläketoiminnan osalta enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla muun valuutan kuin euron määräisiä tai sellaisia varoja, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 p § Seuraava pykälä – 7 luku 83 r §