Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 p § (19.5.2006/392)

Mom. 1

Edellä 83 i, 83 j, 83 l, 83 n ja 83 o §:ssä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava yhteen myös sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 o § Seuraava pykälä – 7 luku 83 q §