Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 o § (19.5.2006/392)

Mom. 1

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna 83 h–83 k §:ssä tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin vakuutuskassan osakkaan toimintaan, enintään 25 prosenttia bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen saa tällöin kuitenkin olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä.

Mom. 2

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 n § Seuraava pykälä – 7 luku 83 p §