Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 g § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

ETA-valtioon rinnastetaan muutkin kuin siihen kuuluvat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltiot 83 §:n 8 ja 11 momenttia, 83 h–83 j ja 83 l–83 r §:ää sovellettaessa.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 f § Seuraava pykälä – 7 luku 83 h §