Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 f § (29.1.1999/84)

Mom. 1

Tämän lain 83 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuutuskassan ja lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkekassan hallituksen on laadittava kassan varojen sijoittamista koskeva suunnitelma (sijoitussuunnitelma). Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoitussuunnitelmasta. (8.12.2006/1115)

Mom. 2

Lisäeläketoiminnan osalta eläkekassan sijoitussuunnitelman on sisällettävä sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys. Selvitystä on tarkistettava ilman viivytystä kaikkien merkittävien sijoituspolitiikkaa koskevien muutosten jälkeen ja vähintään joka kolmas vuosi. Sijoituspolitiikan periaatteita koskevan selvityksen tulee sisältää selostus käytetyistä sijoitusriskien mittaamis- ja hallintamenetelmistä sekä strategiasta, jota noudattaen kassa on jakanut sijoittamansa varat ottaen huomioon vastuuvelan luonteen ja keston. (19.5.2006/392)

Mom. 3

Vakuutuskassan vastuuvelan kate on luetteloitava siten kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 e § Seuraava pykälä – 7 luku 83 g §