Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

83 c § (20.7.2012/444)

Mom. 1

Eläkekassan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa koskeva vakavaraisuusraja määritellään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden vuoden vakavaraisuuspääoman tarvetta ottaen huomioon vakuutusliikkeen ja sijoitusten riskit. Vakavaraisuusrajan laskemisesta säädetään tarkemmin eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa (315/2015). (20.3.2015/323)

Mom. 2

Vähimmäispääomavaatimus on yksi kolmasosa vakavaraisuusrajasta.

Edellinen pykälä – 7 luku 83 b § Seuraava pykälä – 7 luku 83 d §