Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

77 r § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Eläkekassalla on oikeus nimetä omaisuudenhoitajakseen ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lisäeläkelaitos tai yhteisö sekä ETA-valtioon sijoittunut omaisuudenhoitaja, joka on hyväksytty tämän toiminnan harjoittamiseen jonkin 77 g:n 1 momentin 1–5 kohdassa mainitun säädöksen mukaisesti.

Edellinen pykälä – 6 a luku 77 q § Seuraava pykälä – 6 a luku 77 s §