Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

77 o § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Sen lisäksi, mitä 83 f §:ssä säädetään, eläkekassan sijoituspolitiikan periaatteita koskevan selvityksen on katettava seuraavat osa-alueet:

1) prosessit riskien hallitsemiseksi;

2) ympäristön sekä sosiaalisten ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioon ottaminen sijoituspolitiikassa;

3) miten eläkekassa välttää yksinomaista ja mekaanista tukeutumista luottoluokituksiin;

4) eläkekassan luottoarviointiprosessi ja sen riittävyys ottaen huomioon eläkekassan toiminnan koko, luonne, laajuus ja monitahoisuus.

Mom. 2

Eläkekassan on julkistettava sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys.

Edellinen pykälä – 6 a luku 77 n § Seuraava pykälä – 6 a luku 77 p §