Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

77 k § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Eläkekassalla on oltava tehokas sisäisen tarkastuksen toiminto. Sisäisen tarkastuksen on arvioitava, ovatko sisäinen valvontajärjestelmä, hallintojärjestelmän muut osatekijät ja ulkoistetut toiminnot riittäviä ja tehokkaita. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tulee olla oikeassa suhteessa eläkekassan kokoon ja organisaatioon sekä eläkekassan toiminnan kokoon, luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen.

Edellinen pykälä – 6 a luku 77 j § Seuraava pykälä – 6 a luku 77 l §