Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

73 § (23.12.1998/1136)

Mom. 1

Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena ja jotka eivät ole 2 momentissa tarkoitettua sijoitusomaisuutta.

Mom. 2

Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut arvopaperit, kiinteistöt ja muu vastaava omaisuus.

Mom. 3

3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2004/1324.

Mom. 4

Käytöltään jaettu omaisuus kuuluu eri omaisuusryhmiin käyttötarkoituksesta saadun jakosuhteen perusteella jaettuna.

Edellinen pykälä – 6 luku 72 b § Seuraava pykälä – 6 luku 74 §