Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

9 b § (12.4.2019/520)

Mom. 1

Mitä 9 c–9 e §:ssä säädetään eläkekassasta, sovelletaan vain eläkekassan lisäeläketoimintaan, jossa on vähintään 100 vakuutettua.

Edellinen pykälä – 1 luku 9 a § Seuraava pykälä – 1 luku 9 c §