Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

6 §

Mom. 1

Milloin vakuutuskassa harjoittaa 2 §:ssä tarkoitettua lakisääteistä toimintaa tai myöntää työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeitä, tulee kassassa olla vähintään 300 jäsentä. Pelkästään muuta toimintaa harjoittavassa kassassa tulee olla vähintään 100 jäsentä.

Mom. 2

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia 1 momentin säännöksestä.

Edellinen pykälä – 1 luku 5 § Seuraava pykälä – 1 luku 7 §