Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

188 §

Mom. 1

Mitä muualla laissa säädetään avustuskassasta, sovelletaan vastaavasti vakuutuskassaan. Jos muualla laissa viitataan avustuskassalakiin, on viittauksen katsottava tarkoittavan uutta lakia.

Edellinen pykälä – 16 luku 187 § Seuraava pykälä – 16 luku 189 §