Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

173 §

Mom. 1

Tämä laki, jäljempänä uusi laki, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Mom. 2

Uudella lailla kumotaan, jäljempänä mainituin poikkeuksin, 19 päivänä kesäkuuta 1942 annettu avustuskassalaki (471/42), jäljempänä vanha laki, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellinen pykälä – 15 luku 172 a § Seuraava pykälä – 16 luku 174 §