Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

165 b § (19.12.2008/899)

Mom. 1

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;

2) Finanssivalvonnalle.

Edellinen pykälä – 15 luku 165 a § Seuraava pykälä – 15 luku 165 c §