Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

165 a § (17.3.2000/287)

Mom. 1

Rangaistus 165 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Edellinen pykälä – 15 luku 165 § Seuraava pykälä – 15 luku 165 b §