Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

157 e § (28.12.2018/1296)

Mom. 1

Jos vastaanottavan valtion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa Finanssivalvonnalle, että ETA-lisäeläkekassa ei noudata toiminnassaan 157 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, Finanssivalvonnan on yhteistyössä vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin rikkomuksen lopettamiseksi.

Edellinen pykälä – 14 a luku 157 d § Seuraava pykälä – 14 a luku 157 f §