Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

154 §

Mom. 1

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/74) 2 ja 6 luvussa säädetään.

Mom. 2

Mitä 1 momentissa säädetään vahingonkorvauksen sovittelusta, on perustajan, hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan osalta noudatettava vain, jos hänen syykseen jää lievä huolimattomuus. (28.10.1994/945)

Edellinen pykälä – 14 luku 153 § Seuraava pykälä – 14 luku 155 §