Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

142 § (17.11.2000/943)

Mom. 1

Muu vakuutuskassa kuin eläkekassa voi jakautua sen mukaisesti, mitä tässä luvussa säädetään. Eläkekassan jakautumisesta säädetään 132 a §:ssä.

Edellinen pykälä – 12 luku 141 § Seuraava pykälä – 13 luku 143 §