Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

102 §

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriössä pidettävään vakuutuskassarekisteriin merkitään vakuutuskassoja koskevat ilmoitukset sekä viranomaisten päätökset ja tiedonannot sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Mom. 2

Ilmoitukset rekisteriin tehdään ministeriölle sen määräämällä tavalla.

Mom. 3

Rekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja niihin kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tieto.

Edellinen pykälä – 9 a luku 101 i § Seuraava pykälä – 10 luku 103 §