Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi

Suomen tasavallan hallituksen (jäljempänä "Suomi" tai "sopimuspuoli") ja Korean tasavallan hallituksen (jäljempänä "Korea" tai "sopimuspuoli") välillä 9 päivänä syyskuuta 2015 allekirjoitetun sosiaaliturvasopimuksen 14 artiklan mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän toimeenpanosopimuksen sosiaaliturvasopimuksen toimeenpanemiseksi, kuten seuraavassa esitetään:
 

1 artikla 
Määritelmät

1. Tätä toimeenpanosopimusta sovellettaessa

a) "sopimuksella" tarkoitetaan Suomen ja Korean välistä 9 päivänä syyskuuta 2015 allekirjoitettua sosiaaliturvasopimusta

b) "toimeenpanosopimuksella" tarkoitetaan tätä toimeenpanosopimusta.

2. Tässä toimeenpanosopimuksessa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin niillä on sopimuksessa.

2 artikla 
Toimivaltaiset laitokset

Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisia toimivaltaisia laitoksia ovat

a) kun on kyse Suomesta:

i) eläkelaitos, joka myöntää ja maksaa työeläkkeen

ii) Eläketurvakeskus (ETK), joka antaa todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

b) kun on kyse Koreasta: Kansallinen eläkepalvelu (National Pension Service).

3 artikla
Yhteyselimet

1. Sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettuja yhteyselimiä ovat

a) kun on kyse Suomesta: Eläketurvakeskus (ETK)

b) kun on kyse Koreasta: Kansallinen eläkepalvelu (National Pension Service).

2. Yhteyselimet

a) sopivat keskenään menettelyistä, lomakkeista, todistuksista ja ilmoituksista, joita tarvitaan sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi

b) ryhtyvät toimiin tiedottaakseen asianomaisille henkilöille heidän oikeuksis­taan ja tarkoituksenmukaisista menettelyistä kyseisten oikeuksien käyttämiseksi

c) vaihtavat vuosittain tilastotietoja:

i) sopimuksen perusteella suoritetuista maksuista, mukaan lukien tiedot etuudensaajien lukumäärästä ja maksettujen etuuksien rahallisesta ar­vosta etuuslajeittain, sekä

ii) toimeenpanosopimuksen 5 artiklan mukaisesti annettujen todistusten lukumäärästä.

4 artikla
Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten välinen tiedonkulku

1. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa ja asianomaisiin henkilöihin.

2. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet käyttävät englannin kieltä ollessaan yh­teydessä toisiinsa.

5 artikla
Todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

1. Kun sopimuspuolen lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksen II osan määräysten mukaan, asianomaiselle työntekijälle tai yrittäjälle annetaan työnantajan ja työnte­kijän tai yrittäjän pyynnöstä todistus, jossa vahvistetaan, että työntekijä tai yrittäjä kuuluu edelleen sopimuspuolen lainsäädännön piiriin, sekä ilmoitetaan ajanjakso, jonka todistus on voimassa. Kun on kysymys työntekijän lähettämisestä, todistus annetaan kahtena jäljennöksenä, joista toinen annetaan työntekijälle ja toinen työnantajalle.

2. Todistuksen antavat:

a) Eläketurvakeskus (ETK), kun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä

b) Kansallinen eläkepalvelu (National Pension Service), kun sovelletaan Korean lainsäädäntöä.

3. Todistuksesta lähetetään jäljennös toisen sopimuspuolen yhteyselimelle.

6 artikla
Tietojen vaihto

1. Kummankin sopimuspuolen yhteyselin toimittaa toisen sopimuspuolen yhteys­elimelle luettelon tapahtumista, jotka liittyvät asianomaisiin etuudensaajiin, kuten tiedon kuolemasta, osoitteenmuutoksesta ja siviilisäädyn muutoksesta. Yhteys­elimet päättävät keskenään menettelytapojen yksityiskohdista.
 
2. Yhteyselimet voivat sopia tietojen sähköisestä vaihtamisesta heti kun mahdol­lista, jos siihen tarvittavat lainsäädännölliset ja tekniset vaatimukset täyttyvät kummankin sopimuspuolen osalta.

3. Sopimuspuolen yhteyselimen toisen sopimuspuolen yhteyselimelle toimittamiin yksittäistä henkilöä koskeviin tietoihin sovelletaan sopimuksen 16 artiklan mää­räystä.

7 artikla
Asiakirjojen jättäminen

Henkilön on jätettävä hakemukset, valitukset, kaikki niihin liittyvät asiakirjat ja kaikki muut ilmoitukset tai tiedonannot toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimel­le.

8 artikla
Hakemusten ja vaateiden käsittely

1. Hakemuksen vastaanottavan toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen on

a) leimattava tai merkittävä hakemukseen sen saapumispäivä

b) suoritettava seuraavat toimenpiteet:

i) todennettava hakijan henkilöllisyys

ii) varmistettava hakemukseen sisältyvät henkilötiedot

iii) tarkastettava, että hakemuksen kaikki kohdat on täytetty, ja jos hake­mus on epätäydellinen, huolehdittava siitä, että puuttuvat tiedot hanki­taan

iv) tarvittaessa otettava hakemuksen tueksi toimitetuista alkuperäisistä asiakirjoista jäljennökset ja todistettava ne oikeiksi, ja

c) lähetettävä viipymättä hakemuslomake ja asianomaiset alkuperäiset asiakir­jat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset toisen sopimuspuolen yhteyselimel­le, sekä

d) hakemuksen ja sen tueksi esitettyjen asiakirjojen lisäksi toimitettava hake­muksen osalta tiedot, joilla osoitetaan vakuutuskaudet.

2. Toisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos ratkaisee hakijan oikeuden eläkkeeseen ja toimittaa päätöksen suoraan hakijalle yhdessä oikaisua ja muutoksen­ hakua koskevien tietojen kanssa.

3. Yhteyselin ilmoittaa toisen sopimuspuolen yhteyselimelle päätöksestä, joka koskee eläkeoikeutta. Jos hakemus hylätään, on ilmoitettava evätyn eläkkeen laji sekä syy siihen, miksi se evättiin. Jos eläke myönnetään, päätöksen päivämäärä sekä eläkkeen laji ja määrä on ilmoitettava.

9 artikla
Lääkärintarkastukset

1. Sopimuspuolen toimivaltainen laitos toimittaa maksutta yhteyselimen kautta toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle hallussaan olevan lääketieteelli­sen tiedon ja aineiston, joka koskee hakijan tai etuudensaajan työkyvyttömyyttä.

2. Jos sopimuspuolen toimivaltainen laitos vaatii yhteyselimen kautta, että toisen sopimuspuolen alueella asuvalle hakijalle tai etuudensaajalle tehdään lääkärintar­kastus, jälkimmäisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos huolehtii tällaisen tar­kastuksen järjestämisestä ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen laitoksen yhteyselimen kautta tekemän pyynnön perusteella ja sen toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, joka pyytää lääkärintarkastusta.

3. Sopimuspuolen toimivaltainen laitos tai yhteyselin korvaa tämän artiklan 2 koh­dassa mainitut kustannukset toisen sopimuspuolen yhteyselimen esittämän kulu­laskelman mukaisesti.

10 artikla
Muutoksenhakukirjelmät ja niihin liittyvät asiakirjat

Toimivaltainen laitos tai yhteyselin, joka vastaanottaa toisen sopimuspuolen lain­säädännön mukaisia muutoksenhakukirjelmiä ja niihin liittyviä asiakirjoja

a) leimaa tai merkitsee asiakirjaan sen saapumispäivän

b) kirjaa, että asiakirjat on otettu vastaan, sekä

c) lähettää asiakirjat mahdollisimman pian toisen sopimuspuolen yhteyselimel­le.

11 artikla
Keskinäinen avunanto

1. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet toimivat yhteistyössä nopeuttaakseen sopimuksen mukaisesti jätettyjen hakemusten käsittelyä ja toimivat samoin sovel­taessaan sopimusta kaikilta muilta osin.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet ryhtyvät kaikkiin tarpeel­lisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsottaviin toimiin sopimuksen soveltamisen parantamiseksi.

3. Yhteyselinten edustajat tapaavat toisiaan tarvittaessa, jotta he voivat keskustel­la sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseen liittyvistä asiois­ta.

12 artikla
Toimeenpanosopimuksen tarkistus

Tätä toimeenpanosopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten niin sopiessa.

13 artikla
Toimeenpanosopimuksen voimassaolo

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.

14 artikla
Lisämääräys

Tämän toimeenpanosopimuksen tarkoituksena on helpottaa hallintomenettelyitä ja yhteistyötä, ja toimeenpanosopimusta käytetään ainoastaan sopimuksen ja mo­lempien sopimuspuolten lainsäädäntöjen mukaisesti.
 

Tehty (paikka) (aika) kahtena suomen-, korean- ja englanninkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa syntyy erimieli­syyksiä, käytetään englanninkielistä tekstiä.