Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (TyEL-vakuutusehdot)

(TyEL-vakuutusehdot)


Yleisiä määräyksiä

1 §

Mom. 1

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 §:n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen työnantajan (vakuutuksenottajan) ja työeläkevakuutusyhtiön (vakuutuksenantajan) väliseen sopimussuhteeseen. Näitä vakuutusehtoja sovelletaan myös työntekijän eläkelain 186 §:n 2 momentin mukaisesti pakkovakuutettuun työnantajaan. Vakuutusehtoja ei sovelleta työntekijän eläkelain 147 §:ssä tarkoitettuun tilapäiseen työnantajaan.

2 §

Mom. 1

Vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön, sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin laskuperusteisiin ja vakuutusehtoihin sekä vakuutuskirjan määräyksiin.Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt

3 §

Mom. 1

Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki sellaiset vakuutuksenottajan palveluksessa olevat työntekijät, joille vakuutuksenottaja on työntekijän eläkelain nojalla velvollinen järjestämään eläketurvan eikä hän ole työntekijän eläkelain 141 §:n 3 momentin mukaisesti järjestänyt heille eläketurvaa toisessa eläkelaitoksessa.

Mom. 2

Jos vakuutuksenottaja haluaa vakuutuksen voimassa ollessa järjestää tietylle selkeästi määritellylle työntekijäryhmälle eläketurvan toisessa eläkelaitoksessa, hän on 5 §:ää noudattaen velvollinen ilmoittamaan tästä kirjallisesti vakuutuksenantajalle.(1.1.2019)Vakuutuksen voimassaolo

4 §

Mom. 1

Vakuutussopimus syntyy vakuutushakemuksen hyväksymisestä lukien. Vakuutus on voimassa toistaiseksi vakuutuskauden kerrallaan niin kauan kuin vakuutuksenottaja on työntekijän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollinen, jollei 5 tai 6 §:stä muuta johdu.

Mom. 2

Ensimmäinen vakuutuskausi päättyy vakuutussopimuksen voimaantulovuoden viimeisenä päivänä. Tämän jälkeen vakuutuskausi on kalenterivuosi, jollei 5 tai 6 §:stä muuta johdu.

Mom. 3

Vakuutus koskee myös vakuutussopimuksen voimaantuloa edeltävää aikaa siltä osin, kuin vakuutuksenottaja ei ole muuten järjestänyt työntekijän eläkelain mukaisesti vakuutettaville työntekijöilleen mainitun lain mukaista eläketurvaa. Jos kuitenkin vakuutettava takautuva aika liittyy välittömästi edelliseen vakuutettuun kauteen, liitetään tämä vakuuttamaton aika edelliseen vakuutukseen.


Vakuutuksen päättäminen

5 §

Mom. 1

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Irtisanominen on tehtävä vakuutuksenantajalle kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuksen päättymispäivää.

Mom. 2

Vakuutus ei voi kuitenkaan irtisanomisen johdosta päättyä ennen kuin vähintään vuosi on kulunut sen alkamisesta.

Mom. 3

Jos vakuutuksenantaja on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään heti 1 momentin mukaista irtisanomisaikaa ja 2 momentin mukaista määräaikaa noudattamatta. (1.1.2019)

Mom. 4

Jos vakuutussopimuksensa irtisanonut vakuutuksenottaja on edelleen vakuuttamisvelvollinen, hänen on irtisanomisen yhteydessä kirjallisesti selvitettävä vakuutuksenantajalle, että hän on irtisanotun vakuutuksen päättymisestä lukien järjestänyt työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan muulla tavoin.

6 §

Mom. 1

Vakuutuksenantaja voi vakuutuksenottajan ilmoituksesta päättää vakuutuksen ilman erillistä irtisanomismenettelyä, jos vakuutuksenottaja ei enää ole vakuuttamisvelvollinen.

Mom. 2

Samoin vakuutuksenantaja voi päättää vakuutuksen ilman erillistä irtisanomismenettelyä, jos vakuutuksenottaja ei ole tammikuun loppuun mennessä ilmoittanut maksaneensa edeltävän kalenterivuoden aikana työntekijän eläkelain mukaista palkkaa.

Mom. 3

Vakuutuksenantajan on ennen vakuutuksen päättämistä varmistettava, ettei vakuutuksenottaja ole enää vakuuttamisvelvollinen. Vakuutuksen päättämisestä on ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenottajalle.


Vakuutusmaksun peruste

7 §

Mom. 1

Työeläkevakuutusmaksu ja työeläkevakuutusmaksuun sisällytettävä vakuutusmaksujen korkouttamiseen määritelty korko määrätään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden (laskuperusteet) mukaan. (1.1.2019)

Mom. 2

Työeläkevakuutusmaksu koostuu työnantajan ja työntekijän maksusta. Vakuutuksenottaja pidättää työntekijän työeläkevakuutusmaksun työntekijälle maksamastaan työntekijän eläkelain 70 §:ssä tarkoitetusta työansiosta ja 72 §:ssä tarkoitetusta vakuutuspalkasta sen maksamisen yhteydessä ja maksaa työeläkevakuutusmaksun kokonaisuudessaan vakuutuksenantajalle. Vakuutuksenottaja vastaa vakuutuksenantajalle myös työntekijän työeläkevakuutusmaksun osuudesta.


Työeläkevakuutusmaksun erääntyminen (1.1.2019)

8 § (1.1.2019)

Mom 1

Työeläkevakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi vakuutuksenantajan ilmoittamana eräpäivänä palkanmaksukuukauden tai sitä seuraavan kuukauden aikana, ellei muuta ole sovittu. Työeläkevakuutusmaksun on kuitenkin eräännyttävä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä. Jos työeläkevakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeisen päivän jälkeen, vakuutuksenantaja lisää siihen koron laskuperusteiden mukaisesti. Vakuutuksenantaja ei hyvitä korkoa tämän momentin mukaisesti maksetulle työeläkevakuutusmaksulle.

Mom 2

Vakuutuksenantaja tarkistaa tarvittaessa työeläkevakuutusmaksun määrän laskuperusteiden mukaiseksi. Tarkistuserään lisätään tällöin korko laskuperusteiden mukaisesti vakuutuksenantajan ilmoittamaan eräpäivään asti.

Mom 3

Mikäli vakuutuksenottaja on maksanut työeläkevakuutusmaksua enemmän kuin laskuperusteiden mukaan olisi tullut maksaa, erotus voidaan käyttää maksamattomien työeläkevakuutusmaksujen tai seuraavien työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Jos vakuutus on päättynyt eikä maksamattomia työeläkevakuutusmaksuja ole, erotus palautetaan vakuutuksenottajalle.

Mom 4

Vakuutuksenottaja voi sopia vakuutuksenantajan kanssa maksavansa työeläkevakuutusmaksua ennakkoon. Vakuutuksenantaja ei hyvitä ennakkoon maksetulle suoritukselle korkoa.

Mom 5

Vakuutuksenantaja voi määrätä työeläkevakuutusmaksun kokonaisuudessaan heti maksettavaksi, jos vakuutuksenottaja lopettaa sen toiminnan, jonka piiriin kuuluvia työntekijöitä vakuutussopimus koskee tai jos vakuutuksenottaja joutuu konkurssiin taikka vakuutus päättyy muusta syystä.

Jos näissä vakuutusehdoissa tarkoitettu eräpäivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sama on voimassa, jos eräpäivä on päivä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät eivät säädöskokoelmassa julkaistavan Suomen Pankin ilmoituksen mukaan ole Euroopan keskuspankin tai Suomen Pankin tekemän päätöksen vuoksi käytössä. 


Työeläkevakuutusmaksun vanhentuminen (1.1.2019)

9 § (1.1.2019)

Työntekijän eläkelain 158 ja 162 §:n mukaisella lopullisen työeläkevakuutusmaksun eräpäivällä tarkoitetaan palkanmaksuvuotta seuraavan helmikuun viimeistä päivää. Vakuutuksenantajan on määrättävä työeläkevakuutusmaksu lopullisen työeläkevakuutusmaksun eräpäivän ja viiden sitä seuraavan kalenterivuoden aikana.


Työeläkevakuutusmaksun viivästyminen (1.1.2019)

10 § (1.1.2019)

Mom. 1

Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksupäivään korkolain 4 a §:n I momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla.

Mom. 2

Jos 1 momentissa tarkoitettua työeläkevakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, se on I momentissa tarkoitettuine viivästyskorkoineen suoraan ulosottokelpoinen niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa säädetään. Työeläkevakuutusmaksun perintään sovelletaan lisäksi saatavien perinnästä annettua lakia.

Mom. 3

Jos vakuutuksenottaja on jättänyt työeläkevakuutusmaksun maksamatta viimeistään eräpäivänä, vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa työeläkevakuutusmaksu erääntymään viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden aikana vakuutuksenantajan ilmoittamana eräpäivänä.

11 §

Mom. 1

Jos vakuutuksenottaja on jättänyt työeläkevakuutusmaksun suorittamatta viimeistään eräpäivänä, vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa ennakkovakuutusmaksu erääntymään toisin kuin vakuutuksenottajan kanssa on sovittu.

Mom. 2

Vakuutuksenottaja on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa velvollinen vakuutuksenantajan vaatiessa suorittamaan vakuutuskauden ennakkovakuutusmaksun neljännesvuosittain etukäteen sovitusta ilmoitus- ja maksutavasta riippumatta. Samoin vakuutuksenantajalla on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa oikeus velvoittaa vakuutuksenottaja antamaan työntekijän eläkelain 144 §:n mukaiset tiedot ja maksamaan ilmoitettuihin tietoihin perustuva työeläkevakuutusmaksu kuukausittain.

Mom. 3

Vakuutuksenantaja voi määrätä vakuutuksenottajalle arvion perusteella enintään kaksinkertaiseksi korotetun, kohtuullisena pidettävän työeläkevakuutusmaksun, jos vakuutuksenottaja on:

1. laiminlyönyt työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan järjestämisen palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana;

2. laiminlyönyt työntekijän eläkelain 144 §:ssä ja työntekijän eläkeasetuksen 3 §:ssä määriteltyjen eläketurvan järjestämisen kannalta tarpeellisten tietojen antamisen asetuksen 3 §:ssä säädetyssä määräajassa; taikka

3. laiminlyönyt työntekijän eläkelain 141 tai 142 §:ssä säädetyn velvollisuuden järjestää eläketurva työntekijöilleen ja Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain 186 §:n 5 momentin mukaisesti ottanut työnantajan kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkeyhtiöstä.

Mom. 4

Vakuutuksenantajan on vakuutuksenottajan pyynnöstä annettava korotetusta vakuutusmaksusta työntekijän eläkelain 163 §:n mukaisesti valituskelpoinen päätös.


Työeläkevakuutusmaksuista kertyneen rahaston takaisinlainaus

12 §

Mom. 1

Vakuutuksenottajalla on oikeus lainata voimassa olevan työeläkevakuutuksen vakuutuksenantajalta osa työeläkevakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta. Takaisinlainaus-oikeutta ei kuitenkaan ole työntekijän työeläkevakuutusmaksua vastaavan rahaston osaan. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen laskuperusteissa määritetään työeläkevakuutus-maksuista ja työntekijän työeläkevakuutusmaksuista kertyneiden rahastojen määrät. Vakuutuksenantajalla on kuitenkin oikeus vakavaraisuutensa varmistamiseksi rajoittaa vakuutuksenottajan takaisinlainausoikeutta siten, että lainattava määrä kahdentoista kuukauden aikana on enintään 10 prosenttia vakuutuksenottajan kulloinkin nostamatta olevan rahasto-osuuden määrästä.

Mom. 2

Takaisinlainan korko muodostuu viitekorosta ja siihen lisättävästä vakuuden mukaan määräytyvästä korkomarginaalista. Viitekorko on työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen laskuperusteissa määritelty TyEL-viitekorko lisättynä 0,3 prosenttiyksiköllä.

Mom. 3

Laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Jos laina maksetaan kokonaan tai osittain takaisin ennen laina-ajan päättymistä lainanottajan vaatimuksesta, lainanantajalla on oikeus periä jäljellä olevaan laina-aikaan ja korkotason muutokseen perustuva korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Mom. 4

Takaisinlainauksessa vakuutuksenantajan on kohdeltava vakuutuksenottajia yhdenmukaisesti.

Mom. 5

Yksityiskohtaiset lainan ehdot määritellään takaisinlainan ehdoissa sekä takaisinlainaa koskevassa velkakirjassa.


Ulkomailla työskentelevän työntekijän työeläkevakuutus

13 §

Mom. 1

Näiden vakuutusehtojen 1-12 §:ää sovelletaan myös silloin, kun työnantaja on työntekijän eläkelain 150 §:n 2 tai 3 momentin nojalla vakuutussopimuksen tekemällä järjestänyt ulkomailla työskentelevälle työntekijälleen työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan.

Mom. 2

Vakuutuksenantajalla on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä määrätään, oikeus irtisanoa 1 momentissa tarkoitettu vakuutus vakuutuksenottajan maksukyvyttömyyden tai työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Mom. 3

Vakuutuksenottaja voi 5 §:ssä määrätystä poiketen irtisanoa 1 momentissa tarkoitetun vakuutuksen päättymään aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jona vakuutuksenottaja on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti vakuutuksenantajalle.


Luottamustoimeen liittyvän työeläkevakuutuksen ehdot

14 §

Mom. 1

Näiden vakuutusehtojen 1-12 §:ää sovelletaan myös silloin, kun palkkion maksaja on työntekijän eläkelain 8 §:n nojalla vakuutussopimuksen tekemällä järjestänyt luottamustehtävää hoitavalle henkilölle työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan.

Mom. 2

Yhtenä luottamustoimena pidetään kaikkia niitä tehtäviä, joissa vakuutettu on kalenterivuoden aikana samaan palkkion maksajaan.

Mom. 3

Jos vakuutus ei koske kaikkia 1 momentissa tarkoitettuun vakuutuksenottajaan luottamustoimessa olevia henkilöitä, vakuutettujen henkilöpiiri on määriteltävä vakuutuksenantajan hyväksymällä tavalla riittävän selkeästi.

15 §

Mom. 1

Jos luottamustehtävää hoitava henkilö on samaan aikaan työsuhteessa palkkion maksajana olevaan vakuutuksenottajaan, vakuutuksenottaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijälleen luottamustoimen hoitamisesta maksamat palkkiot osana työsuhteesta maksettujen ansioiden vakuuttamista.

16 §

Mom. 1

Edellä 14 §:ssä tarkoitettua vakuutusta otettaessa on määrättävä, mistä alkaen vakuutetulle luottamustoimen hoitamisesta maksetut palkkiot otetaan huomioon eläkkeeseen oikeuttavina. Eläkkeeseen oikeuttavina palkkioina voidaan kuitenkin ottaa huomioon taannehtivasti enintään vakuutuksen ottamista välittömästi edeltäneen kalenterivuoden aikana maksetut palkkiot.

17 §

Mom. 1

Vakuutuksenottaja voi 5 §:stä poiketen irtisanoa 14 §:ssä tarkoitetun luottamustoimeen liittyvän työeläkevakuutuksen päättymään aikaisintaan sen kuukauden loppuun, jona vakuutuksenottaja on ilmoittanut irtisanomisesta kirjallisesti vakuutuksenantajalle.

Mom. 2

Vakuutuksenantajalla on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä määrätään, oikeus irtisanoa luottamustoimeen liittyvä työeläkevakuutus vakuutuksenottajan maksukyvyttömyyden tai työeläkevakuutusmaksujen suorittamisen laiminlyönnin vuoksi. Vakuutus päättyy tällöin kuukauden kuluttua irtisanomisesta.


Voimaantulo


Mom. 1

Nämä vakuutusehdot tulevat voimaan 1.1.2007.

Mom. 2

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan niiden voimaantulosta lukien työntekijän eläkelain voimaanpanolain 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin työntekijän eläkelain mukaisiksi vakuutuksiksi muuttuneisiin vakuutussopimuksiin sekä työntekijän eläkelain mukaisiin uusiin vakuutussopimuksiin.

Mom. 3

Työntekijän eläkelain voimaanpanolain 4 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin työntekijän eläkelain mukaisiin vakuutuksiin kuuluvat työntekijäryhmät ovat muutettavissa vain näiden vakuutusehtojen 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

Mom. 4

Vakuutusehtojen 5 §:n 2 momentissa määrätystä poiketen vakuutuksenottaja voi työntekijän eläkelain voimaantulovuonna 2007 kirjallisesti irtisanoa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen päättymään kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä, vaikka vakuutus ei olisi ollut voimassa yhtiössä vuoden määräaikaa. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuksen päättymispäivää.

______________

10 §:n 1 momentin muutoksen voimaantulosäännös: Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 16.3.2013.

______________

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 21.11.2014:

Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 1.1.2015. (7, 9 ja 10 §)

_______________
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös 20.11.2018:

Tämä vakuutusehtojen muutos tulee voimaan 1.1.2019.

Ehtokohtia sovelletaan työeläkelakien mukaan vakuutettaviin työansioihin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen.