Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 10.12.2021/1097

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Mom. 1

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan. Tässä asetuksessa eläkesäätiön eläkevastuulla tarkoitetaan eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain (946/2021) 7 luvun 1 §:ssä ja työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläkesäätiön vastuuvelkaa.

2 §

Eläkesäätiön vastuuvelan laskeminen

Mom. 1

Eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Mom. 2

Vastuuvelan laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 7 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 4 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (747/2019).

A:lla 506/2022 muutettu liite 1:n 1 ja 4.2.3 kohdat ja liite 2:n 7 kohta tulivat voimaan 1.7.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

A:lla 175/2022 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.4.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.3.2022/175:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


21.6.2022/506:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20211097/%3Asection/20221126