Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista 10.12.2021/1095 (KertasuoritusA)

(KertasuoritusA)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 114 §:n, merimieseläkelain (1290/2006) 111 §:n, yrittäjän eläkelain (1272/2006) 99 §:n ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 94 §:n nojalla:

1 §

Vanhuuseläke ja leskeneläke

Mom. 1

Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaisella kertoimella.

2 §

Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 2 mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 3 mukaisella kertoimella.

3 §

Perhe-eläke

Mom. 1

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Mom. 2

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä liitteessä 2 olevan taulukon 1 mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella.

Mom. 3

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison elinikäisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 1 taulukosta 1. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison määräaikaisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 2 taulukoista 2 ja 3.

Mom. 4

Lapsen ikää vastaava kerroin saadaan liitteen 2 taulukosta 4.

4 §

Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen maksamisen ajankohta

Mom. 1

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai edunsaajana olevan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen maksamisen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.

Mom. 2

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

5 §

Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen

Mom. 1

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja edunsaajana olevan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään liitteissä 1 ja 2 olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

6 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1039/2016).

Mom. 3

Kertasuoritukseen, jonka ajankohta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20211095/%3Asection/20230610