Sisällysluettelo
VepA

Siirry

Valtioneuvoston asetus eläkemaksun perusteista 19.12.2018/1246

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain (67/2016) 2 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1061/2018:

1 §

Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Mom. 1

Valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain (67/2016) 2 §:ssä säädetty eläkemaksu lasketaan työnantajakohtaisesti prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 ja 86 §:ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista työansioista.

Mom. 2

Eläkemaksu muodostuu kaikille työnantajille yhtä suuresta työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta. Valtiovarainministeriö päättää Kevan esityksestä eläkemaksun laskennassa käytettävistä laskuperusteista.

Mom. 3

Työansiopohjainen eläkemaksu sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavat parametrit määritetään siten, että arvioitu eläkemaksun keskimääräinen taso vastaa työntekijän eläkelain (395/2006) 152 §:ssä tarkoitetun työeläkevakuutusmaksun keskimääräistä tasoa. Keva tekee valtiovarainministeriölle esityksen työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa tarvittavista parametreista. Valtiovarainministeriö päättää työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa käytettävistä parametreista. Päättäessään työansiopohjaisesta eläkemaksusta valtiovarainministeriö voi huomioida myös valtiontalouden näkökohdat.

2 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20181246/%3Asection/20230610