Sisällysluettelo

Siirry

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken 14.11.2016/963 (KustannustenjakoA)

(KustannustenjakoA)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin ja merimieseläkelain (1290/2006) 159 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on työntekijän eläkelain 179 §:n 4 momentti laissa 69/2016:

1 §

Mom. 1

Tässä asetuksessa eläkelaitoksella tarkoitetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä, eläkekassaa ja eläkesäätiötä sekä Merimieseläkekassaa.

2 §

Mom. 1

Työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu erityisen kuolevuusperusteen yli- tai alijäämä otetaan huomioon määrättäessä työntekijän eläkelain 179 §:n 3 momentin sekä merimieseläkelain 159 §:n 3 momentin mukaisesti eläkelaitosten kuluja työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan mukaisista vanhuuseläkkeistä, lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeiden yhteydessä kertasuorituksina maksettuja vanhuuseläkkeitä, sekä työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisista vajauksista.

Mom. 2

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentin 1–5 ja 10 kohdan mukaisista ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentin 1–5 ja 9 kohdan mukaisista muista kuin tämän pykälän 1 momentissa mainituista kuluista, työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn lisäeläketurvan ja mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun työnantajan eläkevakuutuksen mukaisien etuuksien aiheuttamista kuluista ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta täydennysmäärästä yhteismäärällä, joka saadaan mainitun lain 30 c §:n 2 momentissa tarkoitetulla osuudella mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta tasausvastuusta ja mahdollisista muista kuin työntekijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vastaavat niistä eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

3 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista (1423/2006).

Mom. 3

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 kustannustenjakoon.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20160963/%3Asection/20220819