Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista 16.4.2015/453 (VakavaraisuusA luottoluokista)

(VakavaraisuusA luottoluokista)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 7 §:n 3 momentin ja 11 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Luottoluokat

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut luottoluokat ovat:

Mom. 2

Luottoluokka 1

Mom. 3
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsAAA - AA-
Moody’s Investors ServiceAaa - Aa3
Standard & Poor’s Rating ServicesAAA - AA-
Mom. 4

Luottoluokka 2

Mom. 5
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsA+ - BBB-
Moody’s Investors ServiceA1 - Baa3
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ - BBB-
Mom. 6

Luottoluokka 3

Mom. 7
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsBB+ tai alle
Moody’s Investors ServiceBa1 tai alle
Standard & Poor’s Rating ServicesBB+ tai alle

2 §

Luottoluokituksen soveltaminen

Mom. 1

Eläkelaitoksen tulee ottaa huomioon sijoitukseensa liittyvä luottomarginaaliriski velan, velallisen tai takaajan mukaan 1 §:ssä mainitun luottoluokituksen mukaisesti noudattaen mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Mom. 2

Jos velalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella tai takaajalla, riskiä luokiteltaessa sovelletaan velan luottoluokitusta. Jos velalla ei ole luottoluokitusta, mutta takaajalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella, riskiä luokiteltaessa sovelletaan takaajan luottoluokitusta.

Mom. 3

Jos luottoluokitus on jonkin muun tahon kuin 1 §:ssä mainitun luottoluokituslaitoksen tekemä, eläkelaitos voi soveltaa tätä luokitusta, jos sitä voidaan pitää luotettavana. Jos joukkovelkakirjalainalla tai muulla velkasitoumuksella ei ole luottoluokitusta, eläkelaitoksen tulee itse arvioida turvaavasti kyseisen sijoituksen luottoluokka.

3 §

Luottoluokituksen soveltamisen erikoistapaus

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 7 §:n 3 momenttia sovellettaessa yhteisön luottoluokkaan 2 kuuluvaa luottoluokitusta pidetään riittävän turvaavana, jos se vastaa alla olevan taulukon luokka-asteita.

Mom. 2
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsA+ ja A
Moody’s Investors ServiceA1 ja A2
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ ja A

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20150453/%3Asection/20230610