Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä 16.4.2015/452 (VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

(VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Sijoitustyylit

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut välillisten sijoitusten sijoitustyylit ovat seuraavat:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

2 §

Riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan

Mom. 1

Välillisen sijoituksen riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan edellyttää, että välillinen sijoitus kuuluu ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään hedge-rahastoindeksiin, josta välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on selkeästi todennettavissa, tai että välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on luotettavasti todennettavissa tarjousesitteen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

Mom. 2

Välilliseen sijoitukseen kohdistetaan kyseiseen sijoitustyyliin sisältyvät riskit liitteen mukaisesti. Näin saatuihin eri riskialtistumiin sovelletaan, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

3 §

Valuuttariskin huomiointi

Mom. 1

Jos välillinen sijoitus huomioidaan sijoitustyylin mukaan ja se altistuu valuuttariskille, myös valuuttariski huomioidaan liitteen mukaisten riskialtistumien lisäksi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Liite

Sijoitustyylit ovat taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ja sijoitustyyleihin kohdistuvien riskien riskiluokat ovat taulukon rivissä Sijoitustyylit (s). Sarakkeissa olevat luvut βs, j kertovat, kuinka suureen osaan kunkin sijoitustyylin (s) mukaisen välillisen sijoituksen käyvästä arvosta riskiluokan riski (j) kohdistuu. Sijoitustyyliin s luokitellun välillisen sijoituksen altistuma riskiluokan j riskille saadaan kertomalla kyseisen välillisen sijoituksen käypä arvo taulukon kertoimella βs, j. Laskettaessa välillisen sijoituksen altistumaa riskiluokille 6, 8 ja 10 (korko- ja luottomarginaaliriskit) käytetään duraatiota 4,5.

 Riskiluokat (j)
 OsakeriskiKorkoriskiLuottomarginaaliriskiHyödykeriskiJäännösriski
Sijoitustyylit (s) 1 2 4 6 8 10 1417
Event-Driven0,000,200,150,000,300,200,05 0,10
Eguity Hedge 0,00 0,25 0,25 0,00 0,30 0,00 0,050,15
Market Neutral 0,050,05 0,050,000,30 -0,10 0,00 0,10
Short Bias0,00-0,650,000,300,000,00 0,00 0,15
Emerging Markets0,000,001,000,000,000,000,00 0,00
Macro0,000,000,200,300,00-0,100,05 0,10
Relative Value0,000,000,100,000,450,150,05 0,10
Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20150452/%3Asection/20230610