Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista (voimassa 31.12.2018 saakka) 22.10.2009/802

Tämä asetus on kumottu A:lla 15.11.2018/911, joka on voimassa 1.1.2019 alkaen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Eläketurvakeskuksesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (397/2006) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1111/2007:

1 §

Mom. 1

Laskettaessa eläkelaitoksen osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista, julkisten alojen eläkelaitoksessa vakuutetuista työansioista otetaan huomioon kaksi kolmasosaa ja Merimieseläkekassassa sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa vakuutetuista työansioista yhdeksän kymmenesosaa. Mainittujen kustannusosuuksien tarkistamista varten Eläketurvakeskuksen on seurattava tuottamiensa palvelujen kohdistumista Eläketurvakeskuksen kustannuksista vastaavien eläkelaitosten kesken ja tehtävä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksensa, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin osuuksien tarkistamiseksi.

2 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Mom. 2

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa eläkelaitoksen osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista vuodelle 2010.

Mom. 3

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20090802/%3Asection/20181215