Sisällysluettelo
VEKAHV

Siirry

Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 21.12.2007/1487

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriössä Ahvenanmaan asioita käsittelevän ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Mom. 1

Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003), jäljempänä eläkekorvauslaki, mukaan eläkelaitokselle kuuluvat hallintotehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitus sen myöntäessä työeläkettä Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 2 a kohdassa tarkoitetuille henkilöille.

2 §

Mom. 1

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ilmoittaa Eläketurvakeskukselle ne ahvenanmaalaisilta opiskelijoilta saamansa tiedot eläkekorvauslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, jotka valtakunnassa vastaavissa tapauksissa Kansaneläkelaitos toimittaa lain 6 §:n 3 momentin nojalla.

3 §

Mom. 1

Valtakunta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön eläkekorvauslain 8 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti kaikista Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighetin menoista ja kuluista tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta.

Mom. 2

Maakunnan hallitus, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ja Eläketurvakeskus sopivat tarkemmin kustannusten korvaamisesta.

4 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Mom. 2

Asetusta sovelletaan eläkkeen korvaamiseen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 1 päivästä tammikuuta 2005.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20071487/%3Asection/20230610